ประวัติเจ้าอาวาสวัดสะพานศรี - พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ

พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ

ชื่อ พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ ฉายา อานนฺโท อายุ ๕๐ พรรษา ๒๙ น.ธ.เอก วัดสะพานศรี ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สถานะเดิม ชื่อ อนันต์ วงศ์คำซาว เกิดวัน ๖๑๑ฯ ๑ค่ำ ปีกุล วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

บิดา ถัน มารดา สมศรี บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


บรรพชา

วัน ๕๑๔ฯ ๖ ปี ชวด วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ วัดศรีสุมังคล์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

- นามพระอุปัชณาย์ พระสรญาณมุนี วัดศรีสุมัคคล์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

อุปสมบท

วัน ๕๔ฯ ๑ปี วอก วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ วัดศรีสุมังคล์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

- นามพระอุปัชณาย์ พระสรญาณมุนี วัดศรีสุมังคล์ ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

- นามพระกรรมวาจาจารย์ พระชัยศักดิ์ ฉายา ฐิตธมฺโม วัดศรีสุมังคล์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

- นามพระอนุสาวนาจารย์ พระผดุงศักดิ์ ฉายา ปญฺญาเสฏฺโฐ วัดศรีสุมังคล์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


วิทยฐานะ

๑. พ.ศ. ๒๕๓๖ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนผู้ใหญ่วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๒. พ.ศ. ๒๕๒๐ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


งานปกครอง

- พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสะพานศรี

- พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดสะพานศรี

- พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นรองเจ้าคณะตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร

- พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเจ้าคณะตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร

- พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระอุปัชณาย์

- พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสกลนคร


สมณสักดิ์

- พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระฐานานุกรมใน พระครูวิจิตรสกลการ เจ้าคณะอำเภอเมือง สกลนครที่ “พระใบฏีกา”

- พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ”

- พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับประทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาส วัดราษฏร์ชั้นเอก (จร.ชอ.) ในราชทินนามเดิม

- พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบล เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้น โทในราชทินนามเดิม

- พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับประทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะ ตำบลชั้นโทเป็นชั้นเอก (จต.ชอ.) ในราชทินนามเดิม